ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ωρολόγιο πράγραμμα Β' Εξαμήνου
 • Γλώσσες και τεχνολογίες ιστού
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Eισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα
  • Eργαστήριο
  • Θεωρία
 • Πληροφοριακά Συστήματα Ι
 • Aντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
  • Eργαστήριο
  • Θεωρία
ΚΑΣΟΥΤΡΩ΢Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Σύκθωλα κε απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο: Από ηο εαπινό εξάμηνο 2014-2015 και μέσπι νεόηεπηρ ανακοίνωζηρ η παπακολούθηζη ηων επγαζηηπιακών μαθημάηων δεν είναι ςποσπεωηική εθόζον ο θοιηηηήρ/ηπια έσει παπακολοςθήζει ηο επγαζηήπιο ηοςλάσιζηον μία (1) θοπά και ζςμμεηάζσει κανονικά ζηιρ ανηίζηοισερ εξεηάζειρ, ηο μάθημα θεωπείηαι καηοσςπωμένο για όλη ηη διάπκεια ηων ζποςδών και δεν απαιηείηαι η εκ νέος παπακολούθηζή ηος. Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ππάγνληαη ζε απηή αθξηβώο ηελ πεξίπηωζε απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέωζε παξαθνινύζεζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο, ππνρξενύληαη όκωο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε όια ηα ζηάδηα αμηνιόγεζεο πνπ ηίζεληαη από ην δηδάζθνληα (π.ρ. εξγαζίεο, ελδηάκεζε αμηνιόγεζε, πξνθνξηθή εμέηαζε θ.ιπ.) Εθόζνλ ην επηζπκνύλ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηωλ αληίζηνηρωλ εξγαζηεξίωλ επηιέγνληαο θαη δειώλνληαο ζπγθεθξηκέλν εξγαζηεξηαθό ηκήκα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο δήιωζεο. ΓΗΛΩ΢ΔΙ΢ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ – ΟΜΑΓΔ΢ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ΢ Δαπινό Δξάμηνο 2014-2015 Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο πξνηεξαηόηεηαο βάζεη αιγνξίζκνπ, ν νπνίνο ιακβάλεη ππόςε: (α) ην πνζνζηό ησλ καζεκάησλ πνπ έρεη δειώζεη/πεξάζεη ν θνηηεηήο ζηα πξνεγνύκελα εμάκελα. (β) ην πνζνζηό ησλ καζεκάησλ πνπ δήισζε/πέξαζε ην Χεηκεξηλό εμάκελν 2014-2015. Ο αιγόξηζκνο ππνινγίδεη έλα δείθηε/ζπληειεζηή πξνόδνπ ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζην πάλσ δεμηά ηκήκα ηεο νζόλεο ππνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο (Εηθόλα 1). Δικόνα 1. Δείθηεο Πξνόδνπ