Χαράλαμπος Γεωργιάδης

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Καλώς ήρθατε στο Προσωπικό μου Web Site!

Μαθήματα

A Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Πληροφορική
Αλγοριθμική και Προγραμματισμός
Ψηφιακά Συστήματα
Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα
Δεξιότητες Επικοινωνίας/Κοινωνικά Δίκτυα

Β Εξάμηνο

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα
Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού
Διακριτά Μαθηματικά
Πληροφοριακά Συστήματα

Γ Εξάμηνο

Αριθμητική Ανάλυση & Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών
Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής & Ανάπτυξη Διεπιφανειών Χρήστη
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
Αρχές Σχεδίασης Λειτουργικών Συστημάτων

Δ Εξάμηνο

Τεχνητή Νοημοσύνη:Γλώσσες και Τεχνικές
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Ε Εξάμηνο

Μηχανική Λογισμικού Ι
Δίκτυα Υπολογιστών
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων & Εφαρμογών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων

ΣΤ Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ
Μηχανική Λογισμικού ΙI
Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Ζ Εξάμηνο

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ολοκληρωμένων Πλ. Συστημάτων & Εφαρμογών
Τεχνολογία Πολυμέσων
Σημασιολογικός Ιστός

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΤΕΦ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1987 και οργανώνει προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, συμβάλλοντας στην έρευνα και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού ικανού να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της νέας ψηφιακής οικονομίας. Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους οι απόφοιτοί μας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, για να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη βιομηχανία των τεχνολογιών της Πληροφορικής. Επιπλέον οι πτυχιούχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» που οργανώνει το Τμήμα μας, αποκτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Εφαρμογών Το Τμήμα μας δέχεται περίπου 150 πρωτοετείς φοιτητές το χρόνο στο προπτυχιακό και 30 φοιτητές στο μεταπτυχιακό του πρόγραμμα. Επικαιροποιεί συνεχώς το πρόγραμμα σπουδών του και ανανεώνει τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και το περιβάλλον εκπαίδευσης. Η γόνιμη σχέση φοιτητών-διδασκόντων, η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, η επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, και η ζωντάνια της φοιτητικής κοινότητα χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Site του τμήματος

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Το ΑΤΕΙΘ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΤΕΙΘ οργανώνεται και λειτουργεί με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών: α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας

Site του ιδρύματος